اسانس و عصاره گیاهی


تــوضــیحــات
فــایل ها

اسانس ها ترکیبات معطر و بطور دقیق تر روغن های بی رنگ با منشا ترپنی هستند که در اندام های مختلف گیاه یافت می شوند. استخراج این ترکیبات بصورت مختلف صورت می گیرد و دارای خواص ضد باکتری و ضد قارچی فراوان هستند. در این فایل اموزشی اطلاعات پایه در این زمینه ارائه می شود و نحوه استخراج این ترکیبات شرح داده می شود. 


عوامل : خانم دکتر اعظم امیری

بخش اولتگ ها : باغبانی اسانس عصاره گیاعی

مشاغل : باغبانی