مبانی منطق فازی


تــوضــیحــات
فــایل ها

بطوریکه در لغت نامه آکسفورد ذیل واژه "منطق فازی آمده است؛ منطق فاز منطقی است که به منظور تلاش در وا داشتن رایانه برای رفتار کردن به مانند انسان بکارگرفته می شود.

منطق فازی برای نخستین بار در سال 1965 توسط پروفسور لطفی عسگرزاده استاد علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بنیان نهاده شد. منطق فازی (FL) اساساً منطقی چند ارزشی است که اجازه می دهد ارزش های میانی بین ارزیابی های متداولی همچون درست یا نادرست، آری یا خیر، زیاد یا کم و غیره تعریف شوند. مفاهیمی مانند نسبتاً بلند یا خیلی سریع را می توان به طور ریاضی فرموله کرد و ...


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : پردازش تصویر فازی منطق فازی محاسبات عددی

مشاغل : دانشجویان محققین پژوهشگران استادان مهندسین مکانیک بیوسیستم متخصصین مکانیزاسیون کشاورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهیان