تغذیه محصولات گلخانه ای


تــوضــیحــات
فــایل ها

فیلم آموزشی و پاور پوینت تغذیه محصولات گلخانه ای به مدت 2 ساعت  در دو بخش مجزا شامل:

محصولات گلخانه ایی هیدروپونیک 

آشنایی با عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در گلخانه های هیدروپونیک

آشنایی با انواع فرمول های کودی گلخانه های هیدروپونیک

محصولات گلخانه ایی خاکی:

آشنایی با انواع کودهای مورد نیاز گلخانه های خاکی

آشنایی با نحوه کود دهی گلخانه های خاکی

دوره آموزشی دارای آزمون پایان دوره می باشد  2 شهریور ماه ساعت 10 صبح 


عوامل : دکتر محبوبه جلالی دکتر شیرین هفت براداران

بخش اول
تغذیه محصولات گلخانه ای خاکیتگ ها : گلخانه تغذیه محصولات گلخانه ای هیدروپونیک تغذیه محصولات گلخانه ای خاکی

مشاغل : گلخانه دار کارشناسان کشاورزی