سرمازدگی بهاره درختان میوه و راه های کنترل آن


تــوضــیحــات
فــایل ها

سرمازدگی بهاره در اواخر زمستان و اوایل بهاره در درختان میوه معتدله از جمله هسته دارها در این بازه زمانی خسارت زیادی به باغدارن وارد می کند. این مجموعه آموزشی با بررسی این پدیده عناوین زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای برای کنترل این پدیده در اختیار ناظران و کشاورزان و باغداران و همینطور فارغ التحصیلان کشاورزی قرار می دهد. 

مقدمه

وارونگی دمایی

آسیب سلولی

اثرات اناتومیکی

اثرات مورفولوژیک

مقاومت گل ها

ژتوتیپ

وضعیت تغذیه ای

روش های حفاظتی

روش های حفاظتی فعال

روش های حفاظتی غیر فعال


بخش اولتگ ها : کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باغبانی

مشاغل : باغداران کارشناسان کشاورزی فارغ التحصیلان کشاورزی ناظرین