رازیانه و خواص دارویی آن


تــوضــیحــات
فــایل ها

رازیانه گیاهی است مدیترانه ای، هوای گرم برای رشد ونمو آن مطلوب می باشد.درجه حرارت مطلوب برای جوانه زنی: 15 تا 16 درجه سانتیگرادخاک مناسب: pH 8/4 تا 8 ، خاک لومی رسی با مواد غذایی و ترکیبات هوموسی کافی،آب کافی دمای مطلوب درطول رویش ودرطی زمان تشکیل میوه: 20 تا 22 درجه سانتیگراد  آبیاری درزمان مناسب تاثیر مثبتی برکمیت و کیفیت مواد موثر رازیانه دارد. در این فایل اطلاعاتی در زمینه کشت و خواص این گیاه آمده است. 


بخش اولتگ ها : اصول پرورش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مشاغل : بهره برداران کشاورزان کارشناسان کشاورزی