کارگاه آموزشی تغذیه پسته


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنایی با اصول تغذیه پسته

تاریخ یارگزاری فیلم هایآموزشی و شروع کلاس مورخ: 25 خرداد 1399

دراین دوره مبانی مدیریت تغذیه ونحوه استفاده ازکودهای ماکروومیکرووعلائم کمبود راتوضیح می دهد


عوامل : دکتر محمد رضا نائینی

بخش اول

مشاغل : بهره برداران مهندسین مشاور پسته کار