کشت بافت گیاهی


تــوضــیحــات
فــایل ها

محدودیت های اقلیمی باعث ایجاد محیط های کشت مصنوعی برای تکثیر گیاهان می باشد. کشت بافت روشی برای تکثیر گیاهان می باشد که بر اساس توتی پتانسی که حاکی از توانایی یک سلول به یگ گیاه کامل می باشد، استوار است. در این فایل اطلاعاتی در زمینه چگونگی کشت و امکانات لازم برای کشت بافت موجود می باشد.


بخش اولتگ ها : کشاورزی کارآفرینی

مشاغل : مهندسین مشاور