روش های کنترل ضایعات پس از برداشت در پیاز خوراکی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در کشور ایران در مناطق روز بلند (طول روز بیشتر از 14 ساعت ) در فصل پاییز یعنی زمان برداشت محصول پیاز به دلیل باال بودن میزان تولید و عرضه بیش از اندازه و عدم کشش بازار برای جذب محصول ٬پیازها انبار می شوند و به تدری  وارد بازار می شوند . معمولا به دلیل کمبود اطلاعات فنی و هزینه های حداث انبار مناسب و سردخانه ها و هزینه های نگهداری ٬این محصول در شرایط نامناسب وغیراستاندارد و در انبارهای معمولی نگهداری می شوند که این امر بسته شرایط انبار و قابلیت انبارداری رقم ٬میزان ضایعات انباری به 51% برسد. در این فایل با انواع روش های کاهش ضایعات پیاز آشنا می شوید. 


بخش اولتگ ها : پیاز خوراکی

مشاغل : خانه‌دار فارغ التحصیلان کشاورزی