پازل زندگی


تــوضــیحــات
فــایل ها

شما باید به علم کسب موفقیت‌های بزرگ در زندگی مجهز شوید تا بتوانید آرزوها و اهداف خود را محقق کنید. موفقیت نتیجه اقدامات کوچک ولی مداوم است که درنهایت، نتایجی بزرگ پدید می‌آورد. در این مسیر، کتاب صوتی «پازل‌های زندگی» می‌تواند بهترین نقشه و راهنمای شما باشد. جیم ران، مربی افسانه‌ای موفقیت شخصی و شغلی که الهام‌بخش موفق‌ترین انسان‌های روزگار امروز بوده در کتاب صوتی «پازل‌های زندگی» راز بزرگی را با شما در میان گذاشته است.


مدت زمان : ۰۴:۰۸:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش هفدهم
بخش هجدهم
بخش نوزدهم
بخش بیستم
بخش بیست و یکم
بخش بیست و دوم
بخش بیست و سومتگ ها : انگیزش موفقیت

مشاغل : مدیر