اموزش نرم افزار Mstatc


تــوضــیحــات
فــایل ها

نرم افزار Mstac از جمله نرم افزارهای انالیز دادهای آماری در بخش کشاورزی می باشد. این بسته آموزشی چگونگی اموزش این نرم افزار برای آزمایشت مختلف کشاورزی را در بر دارد.


مدت زمان : ۰۲:۰۰:۰۰
بخش اول

مشاغل : دانشجویان دانشگاهیان