از پنجره ای در وارتوف


تــوضــیحــات
فــایل ها

خاطرات همچون پنجره ای به روی گذشته ما هستند. به وقت پیری از این پنجره خوب و بد زندگی مان را نظاره می کنیم.


مدت زمان : ۰۰:۰۹:۰۰
بخش اولتگ ها : تخیلی مجموعه داستان های کوتاه نوجوان

مشاغل : عمومی