سقوط


تــوضــیحــات
فــایل ها

زیباترین کتاب آلبر کامو

سقوط رمانی است فلسفی که از زبان ژان باتیست کلمانس( یحیای تعمید‌دهنده‌ی نداکننده) که وکیل بوده و اینک خود را "قاضی توبه‌کار" می‌خواند روایت می‌شود. او داستان زندگی‌اش را برای غریبه‌ای اعتراف می‌کند.
ژان باتیست کلمانس در رستورانی با غریبه ای که در اصل خواننده کتاب است آشنا می‌شود و داستان زندگی‌اش را برای او بازگو می‌کند.


مدت زمان : ۰۴:۲۵:۰۰
بخش اولتگ ها : اجتماعی فلسفی رمان تراژدی

مشاغل : عمومی