تلفن بی موقع


تــوضــیحــات
فــایل ها

فضاسازی در تیتراژ همراه با استفاده هوشمندانه و آگاهانه از ریتم در اجرا، متناسب با درون‌مایه آثار کارور.


مدت زمان : ۰۰:۴۸:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها : کتاب صوتی