آموزش خوشنویسی


تــوضــیحــات
فــایل ها

ادب، آداب دارد

جمله معروفی که در مشق خط به ما می دادن

خوشویسی هم آداب دارد 
امروز می خواهیم در خصوص خوشنویسی با قلم نی  آموزش بدهیم


آموزش خوشنویسیتگ ها : خوش نویسی خط قلم نی خط نستعلیق

مشاغل : هنرمند خوشنویس