طرز تهیه استیک


تــوضــیحــات
فــایل ها


مدت زمان : ۰۰:۱۲:۰۰
روش شناخت استیک پخته شده
اهمیت بافتهای پیوندی گوشت
اضافه کردن ادویه جات به استیک
میزان حرارت و مدت زمان پخت استیک
تعدیل سازی دمای گوشت
آشنایی با گوشت مناسب استیکتگ ها : آشپزی استیک

مشاغل : آشپز