آموزش خوشنویسی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم،  آقای جواد مهدی پور خط نستعلیق با قلم آموزش داده اند.

قلم خوشنویسی مهمترین ابزار نوشتن است که در شرافت آن گفته اند:

اول چیزی که خدا آفرید و به او فرمان داد قلم بود.و خدای تعالی در کتاب عظیم خود در سوره قلم ابتدا به ذکر آن فرموده است: «ن و القلم و مایسطرون»

و گفته اند:
بدان سبب نام قلم گرفته که از انتهای خود بریده و قطع گردیده است، چون قلم خوشنویسی به معنی قطع است. و نیز گفته اند:
وقتی تراشیده شد قلم گویند و اِلاّ آن را (نی) نامند و ...

ادب، آداب دارد

جمله معروفی که در مشق خط به ما می دادن

خوشویسی هم آداب دارد 
امروز می خواهیم در خصوص خوشنویسی با قلم نی  آموزش بدهیم


عوامل : جواد مهدی پور

آموزش خوشنویسیتگ ها : خوش نویسی خط قلم نی خط نستعلیق

مشاغل : هنرمند خوشنویس