آموزش گل چینی


تــوضــیحــات
فــایل ها

این ویدیو شامل آموزش انواع گل‌چینی می‌باشد...


مدت زمان : ۰۴:۲۶:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سومتگ ها : گل چینی

مشاغل : خانه‌دار