کار خوب در جای خوب - رابرت لورینگ


تــوضــیحــات
فــایل ها

بخش‌هایی از کتاب مفید کار خوب در جای خوب از رابرت لورینگ.


مدت زمان : ۰۱:۰۲:۰۰
بخش اول
بخش دوم