جزوات دوره مشاوره و نظارت بر ساخت گلخانه


تــوضــیحــات
فــایل ها

ارائه کننده :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

جزوه دوره مشاوره و نظارت بر ساخت گلخانه

این جزوه شامل۱۰ قسمت کتاب الکترونیک  می باشد . 

مدرس دوره : مهندس بابک انتظاری


عوامل : بابک انتظاری

بخش اولتگ ها : گلخانه مهندس انتظاری کرمانشاه

مشاغل : گلخانه دار کارشناسان کشاورزی فارغ التحصیلان کشاورزی