اصلاح میخک


تــوضــیحــات
فــایل ها

میخک Dianthus caryophyllus  گیاهی دو لپه و یکی از مهمترین گیاهان زینتی دنیاست که هم به جهت زیبایی وگوناگونی رنگ وهم از نظر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محدودیت های موجود در روش های به نژادی و سنتی (تلاقی و گزینش) به ویژه انتقال خصوصیات ژنتیکی از دیگر موجودات به گیاهان و داشتن ویژگی های هتروزیگوتی بالا در گیاه میخک باعث شده است که کاربرد فنون جدید سلولی مولکولی (انتقال ژن  و انتخاب سلول) جهت اصلاح خصوصیات اقتصادی این گیاه ضرورت پیدا می کند.


بخش اولتگ ها : کشاورزی

مشاغل : گلخانه دار