آموزش شمارش عوارض جغرافیایی در GIS


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این مجموعه آموزشی که در دو فایل تهیه شده است شما می توانید شمارش عوارض مکانی مانند تعداد روستا، حلقه چاه کشاورزی یا تعداد مغازه های سم وکود فروشی (داروخانه گیاه پزشکی) و غیره را در محیط ARCMAP انجام دهید و در تحلیل ها و تصمیم گیری های خود استفاده کنید. 


عوامل : علی همتی فرذ

مدت زمان : ۰۰:۱۰:۰۰
بخش نخستتگ ها : جی ای اس GIS