مدیریت گلخانه


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فایل، کلیاتی در خصوص گلخانه و اطلاعاتی که مدیران گلخانه باید از آن مطلع باشند در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.


مدت زمان : ۰۰:۰۱:۰۰
بخش اولتگ ها : گلخانه مدیریت مدیریت کشت

مشاغل : گلخانه دار