مدیریت زمان - الک مکنزی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در سوء مدیریت زمان، متهم اصلی خودتان هستید.

زمانتان را مدیریت کنید...


مدت زمان : ۰۱:۰۸:۰۰
بخش اول
بخش دوم

مشاغل : مدیر