دوره آموزشی کار با سامانه جامع هویت دام کشور


تــوضــیحــات
فــایل ها

فایل ضبط شده دوره آموزشی کار با سامانه هویت  دام کشور، برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 9 آذر 1399


بخش اولتگ ها : مهندس دامپرور دام

مشاغل : دامپرور دامداران