جهش در گیاهان


تــوضــیحــات
فــایل ها

تنوع در گیاهان به اشکال مختلف ایجاد می شود. جهش از جمله عوامل ایجاد تنوع در گیاهان می باشد. که می تواند بصورت خودبه خودی و یا القایی صورت گیرد فایل زیر اطلاعاتی در این خصوص ارائه می دهد.


بخش اولتگ ها : کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مشاغل : فارغ التحصیلان کشاورزی