کارپذیری خاک، شاخصی اصلی در تعیین کارآمدی مکانیزاسیون کشاورزی


تــوضــیحــات
فــایل ها

خاک محیطی طبیعی است جهت حفظ و رشد نباتات که نتیجه اثرات عوامل محیطی نظیر اقلیم (اثر درجه حرارت و رطوبت)، ماکرو و میکرو ارگانیزم­ها و توپوگرافی در طول زمان بر روی مواد معدنی ناپیوسته قشر سطحی پوسته زمین است. بدین سبب خاک از لحاظ بسیاری از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی با موادی که از آن ناشی می­شود متفاوت است (محمودی و حکیمیان، 1379). از دیدگاه فیزیکی، خاک یک سیستم سه قسمتی شامل فازهای جامد، مایع و گاز است. فاز جامد خاک مجموعه بسیار پیچیده­ای از مواد آلی و معدنی می­باشد که ترتیب قرار گرفتن این ذرات، کمیت و کیفیت آن­ها، خصوصیاتی از قبیل تخلخل، ساختمان، و وزن مخصوص ظاهری را تعیین می­کند (شهیدی و احمدی ­مقدم، 1384). شاخص­های فیزیک خاک ....


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : مکانیزاسیون مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی بیوسیستم مکانیک بیوسیستم خاک خاک ورزی خاکورزی شخم گاورو رطوبت خاک فیزیک خاک تراکم خاک تراکتور

مشاغل : مهندسین مشاور کشاورزان کارشناسان کشاورزی کارشناسان بخش کشاورزی فارغ التحصیلان زراعت فارغ التحصیلان ماشین آلات مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پیمانکاران مقاطع کاران خاک شناسی